BAS Бухгалтерія

«BAS Бухгалтерія» допоможе вирішити всі завдання бухгалтерської служби, яка повністю відповідає за облік на підприємстві.

Цей програмний продукт можна застосовувати винятково для ведення бухгалтерського та податкового обліку. Питання ж автоматизації таких служб, як відділ продажів, здійснювати спеціалізованими прикладними рішеннями BAS, або ж іншими системами.

План рахунків бухгалтерського обліку «BAS Бухгалтерії» відповідає Наказу Мінфіну України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999 р. No291.

«Від документа» та типові операції

 • Введення документів конфігурації реалізовується первинним бухгалтерським документам.
 • Можливе безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення бухгалтерських проводок наявна можливість застосовувати типові операції, що являють собою простий інструмент автоматизації, який швидко і легко налаштувати.

Облік діяльності кількох організацій

Ведення бухгалтерського та податкового обліків господарської діяльності кількох організацій (кожну можна вести в окремій інформаційній базі).

Також можна здійснювати бухгалтерський та податковий обліки пов’язаних між собою  кількох організацій і у загальній інформаційній базі. За таких умов, у ролі окремих організацій виступають фізичні особи-підприємці. Можна застосовувати загальні списки товарів, контрагентів, співробітників, складів, та обов’язкову звітність формувати окремо.

Товарно-матеріальні цінності

Способи оцінки:

 • за середньою собівартістю;
 • FIFO: за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (для підтримки такого способу ведеться партіонний облік);
 • за вартістю продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для кожної організації можливе використання різних способів оцінки.

Складський облік

Оцінка товарів у «BAS Бухгалтерії» проводиться за одним з двох можливих варіантів обліку – кількісним чи кількісно-сумовим. За необхідності, складський облік можна відключити.

Облік комісійної торгівлі

Облік комісійної торгівлі автоматизовано і щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), і щодо переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Можна відразу провести розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди під час формування звіту комітенту, або реєстрації звіту комісіонера.

Торговельні операції

 • Автоматизація надходження і реалізації товарів і послуг.
 • Виписка рахунків на оплату, оформлення накладних і податкових накладних.
 • Нарахування акцизного податку з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
 • Автоматизація відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.
 • Спрощення відображень операцій надходження і реалізації шляхом підтримки застосування різних типів цін: «закупівельної», «гуртової», «дрібногуртової», «роздрібної» та інших.

Операції з тарою

Автоматизація операції з обліку зворотної багатооборотної тари з урахуванням специфіки оподатковування операцій і розрахунків з постачальниками та покупцями.

Банківські та касові операції

 • Обчислення готівкових, безготівкових, а також валютних операцій.
 • Підтримка введення і друку платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів.
 • Автоматизація операцій розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами.
 • Внесення готівки на розрахунковий рахунок, отримання готівки за грошовим чеком.
 • Купівля /продаж іноземної валюти.
 • Виплати/перерахування заробітної плати.
 • Автоматизація поділу суми платежів на оплату й аванс.
 • Перерахування податків і внесків із заробітної плати.

Розрахунки з контрагентами

Можливість ведення обліку розрахунків у гривнях та іноземній валюті (розрахунок курсових різниць для таких операцій відбувається автоматично).

Розрахунки з контрагентами відбуваються за договором, або із вказівкою конкретних розрахункових документів.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані операції: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів).

Для малоцінних активів – операції передачі до експлуатації та списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю протягом місяця. А розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції та наданих послуг – наприкінці місяця.

Можливий складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Зарплата і кадровий облік

«BAS Бухгалтерія» веде облік співробітників за основним місцем роботи й за сумісництвом (у т.ч. внутрішнім).

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями й утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і її перерахування на рахунки карт працівників;
 • депонування;
 • розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
 • формування відповідних звітів (за ПДФО, за ЄСВ).

 «Розрахунки за виплатами працівникам» здійснюється зведено за усіма, так і за кожним працівником.

Співробітникам оформлення виплати доступне як через касу, так і через банк.

На момент виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві:

Пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Масштабніші можливості розрахунку заробітної плати та кадрового обліку можливі з рішенням «BAS Бухгалтерія КОРП».

Підтримка різних схем оподаткування

З рішенням «BAS Бухгалтерія» можливі такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість,
 • податок на прибуток без податку на додану вартість,
 • єдиний податок і податок на додану вартість,
 • єдиний податок без податку на додану вартість,
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

ПДВ

 • Реєстрація всіх необхідних податкових документів.
 • Визначення сум першої події, податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Податковий облік з податку на прибуток

Разом з бухгалтерським обліком доходів і витрат проводиться облік різниць, які коригують фінансовий результат.

Автоматично формується «Декларація з податку на прибуток».

Єдиний податок

Підтримує спрощену систему оподаткування. 

За потреби, реєструє доходи і витрати юридичних і фізичних осіб-платників єдиного податку.

Автоматизує створення «Книги обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності», та Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

Стандартні бухгалтерські звіти

Користувач отримує набір стандартних звітів, серед яких: оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка обліку

Можливість отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних у будь-який момент.

Групи перевірок:

 • положення облікової політики,
 • аналіз стану бухгалтерського обліку,
 • операції по касі,
 • облік ПДВ,
 • облік виробничих операцій,
 • визначення фінансових результатів.

Регламентована звітність

«BAS Бухгалтерія» містить обов’язкові звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам.

Для цього відбувається інтеграція з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт». З цим сервісом можна:

 • формувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • вести контроль заповнення та виконувати друк документів;
 • шифрувати та ставити ЕЦП;
 • відправляти звіти до контролюючих органів з отриманням квитанції про доставлення звіту за призначенням та інше.

Можливість вибору підсистеми регламентованої звітності: традиційної чи засобами сервісу «FREDO Звіт».

Обмеження рішення «BAS Бухгалтерія Базова»

На відмінну від «BAS Бухгалтерії ПРОФ», «BAS Бухгалтерія Базова»:

 • не підтримує ведення бухгалтерського і податкового обліку господарської діяльності кількох організацій в одній інформаційній базі;
 • з однією інформаційною базою одночасно може працювати виключно один користувач;
 • застосовує лише типову конфігурацію і встановлює її оновлення, без підтримки змін конфігурації;
 • не підтримує роботу в клієнт-серверному варіанті;
 • не підтримує роботу розподілених інформаційних баз;
 • не підтримує СОМ-з’єднання і Automation-сервер.

Для вирішення вищеперерахованих задач можна перейти на програму «BAS Бухгалтерія ПРОФ» чи «BAS Бухгалтерія КОРП».