BAS ERP

«BAS ERP» – це рішення для керування багатопрофільними підприємствами, створене на основі найліпших практик автоматизації великого та середнього бізнесу.  Програму акцентовано на функціональних можливостей різних видів підприємств, зокрема з технічно складним виробництвом.

Управління фінансами

Підсистема рішення «Управління фінансами» контролює виконання платежів за заявками.

Для більшої ефективності у Обліку безготівкових грошових коштів розділені реєстрація даних про вхідні та вихідні платежі й реєстрація виписок.

Максимально зручно розроблений функціонал обліку розрахунків з банком по еквайрингових операціях. Тож буде легко прослідкувати за шляхом платежу від його стартової точки й до моменту, коли гроші надійшли на рахунок.

Облік фінансових результатів проводиться у розрізі напрямів діяльності підприємства. Склад напрямків легко регулюються. Для роздрібних підприємств, наприклад, склад напрямків може відповідати точкам продажу, для дистриб’юторів – асортименту, і т.д.

Інновації та переваги підсистеми:

 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Розширені можливості управління поточними платежами.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.
 • План рахунків міжнародного фінансового обліку, що налаштовується.
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку
 • Відкладене відображення проводок в обліку.
 • Створення документів за типовими операціями.
 • «Аудиторський слід» даних.
 • Генератор фінансових звітів, включаючи формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності.

Розрахунок бюджету

З «BAS ERP» можливе управління процесом бюджетування. Зрозуміти налаштування структури бюджетів легко, завдяки «табличній моделі бюджетування».

Для кожної статті бюджету можна застосовувати одночасно до 6 довільних аналітик.

Редагувати примірники можна в одній формі. Історія внесених змін значень зберігається.

Порівняння версій, згортання, вилучення, а також повернення здійснюється за допомогою опції версіонування для примірників бюджетів.

Інновації та функціонал рішення:

 • налаштування видів бюджетів і розширена аналітика;
 • моделювання сценаріїв;
 • управління бюджетним процесом;
 • підтримка кількох валют;
 • табличні форми введення і коригування;
 • економічний прогноз;
 • аналіз досягнення планових показників;
 • складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • розширений фінансовий аналіз.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

Інновації та ключові переваги рішення:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон). 

Регламентований облік

Рішення включає весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку,  і відповідає чинному законодавству  України. 

Для користувача надається набір стандартних бухгалтерських звітів для аналізу даних по залишках, оборотах рахунків та проводках у різних розрізах. Формуючи звіти, дозволяється налаштувати групування, відбір і сортування інформації.

Система містить регламентовані звіти, необхідні для подання власникам організації та контролюючим державним органам: форми бухгалтерської звітності, податкові декларації.

Інноваційні функції:

 • Гнучке налаштування користувачем правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Відкладене проведення та контроль актуальності відображення для обліку фактів господарської діяльності.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них, виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Можливості:       

 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок зарплати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів;
 • використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника під час розрахунку винагород за працю;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності та інше.

Інновації та функціонал рішення:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток.
 • Широкі можливості регламентованого розрахунку зарплати.

Управління виробництвом

У «BAS ERP» використовується новітній підхід управління виробництвом, що мінімізує залежність якості планування від точності нормативних даних. Тож з рішенням реально сформувати виконані виробничі плани без точних нормативів часу для всіх виробничих операцій.

Інновації та функціонал рішення:

 • Візуалізація структури виробу.
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі.
 • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер.
 • Інтервальне планування та «Барабан-Буфер-Мотузка».
 • Планування по «вузьких» місцях виробництва.
 • Поопераційне планування.
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних.
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення).
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу.
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Облік часу транспортування і простеження ТМЦ.
 • Прогнозування перебігу виробничого процесу.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях.
 • Гнучке перепланування.
 • Розширений облік виробітку співробітників

Для захисту найслабшої ланки у виробничій системі під час планування етапів застосовується елементи виробничого додатку Теорії Обмежень.

План можна побудувати з точністю до години, дня, місяця і т. д.

Передбачити негативні ситуації за перебігом виробничого процесу щодо планових термінів можливо з «семафорною системою» оповіщення. Такий механізм диспетчеризації допоможе уникнути  зриву випуску продукції.

Розрахунок собівартості та управління витратами

Головні інновації:

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.

Для зручності можна застосувати розширену класифікація ресурсів: матеріальні ресурси у кількісно-вартісній оцінці; послуги з можливістю кількісного розподілу; послуги виключно у вартісному вираженні.

Також рішення підтримує окремий облік витрат за видами діяльності, які мають виокремлення у частині різного оподаткування операцій.

Планування ремонтів

«BAS ERP» дозволяє вести облік об’єктів ремонту, класифікувати їх за спільними ознаками, такими як: склад паспортних характеристик, показники напрацювання, види ремонту, режими експлуатації. Підсистема відстежує стан об’єктів ремонту, їхню приналежність і розташування.

Ключові інновації і фукціонал:

 • Облік та ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації.
 • Моніторинг стану об’єктів експлуатації.
 • Управління по видах ремонтів.
 • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів.
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності.
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації.

Продажі

З рішенням можливо фіксувати історію переговорів з клієнтом, щоб визначати склад та умови продажу.  Передбачається встановлення графіку оплати за календарем і відстеження заборгованості за клієнтами. За таким же принципом ведеться робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків із закупівель.

Інновації та функціонал підсистеми:

 • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік по партнерах і контрагентах.
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

Взаємовідносини з клієнтами

У «BAS ERP» використовується механізм бізнес-процесів, що автоматично відстежує маршрут процесу і створює завдання виконавцям. Управляти процесом продаж простіше, завдяки «ручному» переміщенню по етапах.

Кожна розпочата угода реєструються у системі. Для більш зручної роботи менеджерів, всі дані об’єднуються (електронна пошта дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, і т.п.) Також автоматизується і підготовка  продажів. Окрім того, з рішенням можна проаналізувати нереалізовані угоди – це необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів.

Інновації та функціонал підсистеми:

 • формування стратегії відносин з партнерами;
 • бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами;
 • досьє клієнта, партнера;
 • карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів;
 • претензійна робота;
 • моніторинг виконання угод;
 • BCG-аналіз;
 • розширений аналіз показників роботи менеджерів.

Закупівлі

З рішенням відповідальні за постачання менеджери отримують всю необхідну інформацію для своєчасного прийняття рішень та організації взаємодії з постачальниками.

З підсистемою можна оперативно планувати закупівлі; оформляти замовлення постачальникам і контролювати їх виконання; проводити аналіз потреб складу і виробництва, складати графіки поставок/платежів і багато іншого

Ключові інновації та переваги:

 • управління закупівельною діяльністю;
 • бізнес-процеси складних закупівель;
 • контроль умов поставок;
 • розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами;
 • формування повної вартості придбання ТМЦ;
 • контроль і аналіз забезпечення потреб у номенклатурі.

Склад і запаси

Управляючи складом, можна використовувати схему ордерного складського обліку. Складські ордери виписуються лише на підставі документів-розпоряджень (замовлення або накладні).

З рішенням можна управляти розкладкою товару за місцями зберігання. Програма автоматично підбирає оптимальніші місця зберігання під час розміщення та збирання.

Підсистема надає можливість застосовувати різні методи відбору для оптимізації розміщення товарів у комірках. Наприклад, вивільнити першочергово ті комірки, де товар зберігається в мінімально достатньому обсязі. У такий спосіб визначаються комірки для розміщення нових товарів.

Процес інвентаризації товару включає багато етапів: формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків у місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному та фінансовому обліку.

Рішення дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам (безпосередньо за адресами клієнтів, або за допомогою перевізника.

Інновації та функціонал рішення:

 • складна ієрархічна структура складів;
 • управління адресним складом;
 • відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб;
 • мобільні робочі місця працівників складів;
 • облік багатооборотної тари;
 • управління інвентаризацією товарів;
 • статистичний аналіз запасів;
 • розрахунок прогнозованого попиту;
 • товари на складах за термінами придатності;
 • управління доставкою;
 • товарний календар.