Конфігурація управління підприємством: Підприємство 8. Управління Торговим Підприємством для України

Рішення дозволяє налагодити процеси автоматизації та ефективного управління на підприємствах будь-якого виду комерційної діяльності.

Ведення основної  діяльності

Конфігурація дозволяє автоматизувати:

 • завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліків, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати,
 • аналіз і прогнозування торгових операцій,
 • підготовку регламентованої звітності.

Керування продажами

У рішенні передбачаються інструменти планування продажів для управління замовленнями покупців.

Варіанти продажів продукції й товарів:

 • зі складу та під замовлення,
 • в кредит або за передоплатою,
 • продаж товарів, прийнятих на комісію,
 • передача на реалізацію комісіонеру й інше.

Планування продажів

З підсистемою можливе прогнозування:

 • обсягів продажів у натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки й отриманих на плановий період замовлень клієнтів;
 • відпускної вартості, включаючи інформацію про поточні ціни компанії та конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про розцінки постачальників.

Способи планування:

 • за підприємством в цілому,
 • за підрозділами або групами підрозділів,
 • для окремих товарів і товарних груп,
 • для певних категорій покупців (за регіонами, за видами діяльності й т. п.).

У конфігурації забезпечується консолідація окремих планів у зведений план продажів підприємства. Також передбачений порівняльний аналіз даних про заплановані та фактичні продажі.

Можливе планування з часовою конкретизацією: від дня до року. З огляду на це, можливо переходити від стратегічних планів до оперативних, зберігаючи інформацію про показники, встановлені на кожному етапі планування; а також вести планування з урахуванням, і без урахування сезонних змін попиту.

Управління замовленнями покупців

Функціональність управління замовленнями дозволяє оптимізувати розміщення замовлень покупців відповідно до прийнятої на підприємстві методики виконання замовлень і схеми роботи (робота зі складу, під замовлення). Всі кроки проходження замовлення, та їх зміни фіксуються в системі відповідними документами.

 Можливості для менеджера:

 • отримання в будь-який момент даних про хід виконання замовлення;
 • відстеження історії взаємин з клієнтами та постачальниками;
 • оцінка ефективності й надійності роботи з контрагентами.

Передбачені програмою аналітичні звіти дозволяють менеджеру отримувати інформацію:

 • про оплату замовлень покупців;
 • про розміщення замовлень у виробництві й етапі виконання;
 • про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

Передбачені програмою аналітичні звіти дозволяють менеджеру отримувати інформацію:

 • про оплату замовлень покупців;
 • про розміщення замовлень у виробництві й про етап виконання;
 • про розподіл замовлень постачальникам для забезпечення замовлень покупців.

Ціноутворення

Ключові функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різноманітних схем формування цін і знижок;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про розцінки постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупками

З підсистемою легко приймати рішень про своєчасне поповнення запасів.

Можливості:

 • оперативне прогнозування закупок на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами й термінами поставок;
 • підтримка різних схем отримання товарів від постачальників, в тому числі приймання на реалізацію й отримання давальницької сировини та матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих постачань із застосуванням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу в товарах;
 • наскрізний аналіз й установка взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопостачання товарів або матеріалів);
 • планування закупок з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • складання графіків постачань і графіків платежів.

Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування

Роздрібна торгівля може реалізовуватись з будь-якого складу – оптового, роздрібного або неавтоматизованої торгової точки.

Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках здійснюється за фіксованими роздрібними цінами, або без урахування кількості та номенклатури («сумовий облік»). Облік товарів на роздрібних складах – за продажними цінами.

У конфігурації передбачено підключення торгового устаткування. Йдеться про сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах «фіскальний реєстратор», «off-line» та «on-line». Система дозволяє відстежувати правильність надходження виторгу від магазинів і торгових точок.

Управління відносинами з покупцями та постачальниками

Підсистема «Управління відносинами з покупцями та постачальниками» дозволяє підприємству:

 • зберігати повну контактну інформацію контрагентів і їхніх співробітників, а також зберігати історію взаємодії з ними;
 • реєстрацію даних про постачальників: умови доставлення товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів, що поставляються, і матеріалів;
 • автоматично інформувати користувачів про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені/планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоналізований підхід до потреб і вимог кожного клієнта;
 • реєструвати всі звернення потенційного покупця, і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • оперативно відстежувати стан запланованих контактів і угод;
 • проводити інтегрований ABC(XYZ)-аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців й обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати й оцінювати результативність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Автоматичне сегментування клієнтів:

 • на класи, в залежності від частки клієнта у виторзі або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (B-клас), низької важливості (С-клас);
 • за статусами: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • за регулярністю закупок: стабільні (X-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Такий аналіз дозволяє оптимізувати й організувати роботу співробітників, які відповідають за продаж та обслуговування клієнтів.

Складський облік

У системі можливий детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах. Інструменти конфігурації забезпечують відстеження запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів.

Підсистема дозволяє:

 • реалізовувати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на будь-якій кількості складів;
 • вести окремий облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, поверненої тари;
 • проводити моніторинг і облік серій, термінів придатності;
 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і т. п.), вести партіонний облік в розрізі складів;
 • укомплектовувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.
 • отримувати вартісні оцінки складських запасів за собівартістю і потенційний обсяг продажів у відпускних цінах.

Інструменти статистичного контролю запасів дозволяють:

 • визначити «привабливість» кожного виробу за його часткою в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз),
 • виявити продукцію, що погано продається, за такими параметрами, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

Облік банківських і касових операцій

Підсистема сприяє результативному управлінню рухом фінансів на підприємстві.

 Можливості:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрація планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
 • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежів;
 • формування платіжного календаря;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа за кількома договорами і угодами.

Управління взаєморозрахунками

Підсистема дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі, використовуючи два різновиди заборгованості – фактичну і прогнозовану (відкладену).

Фактична заборгованість пов’язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності.

Прогнозована заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на постачання або передачу товарів на комісію, заявка на отримання грошей і т. п.

Ключові функції підсистеми взаєморозрахунків:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, за рахунками/замовленнями, за розрахунковими документами);
 • аналіз поточного стану заборгованості та історії її зміни.

Облік необоротних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів в регламентованому обліку ведеться відповідно до П (С) БО 7 «Основні засоби», П (С) БО 8 «Нематеріальні активи», П (С) БО 9 «Запаси».

Конфігурація «Управління торговим підприємством для України» дозволяє вести облік необоротних активів також і в управлінському обліку (в цілому по підприємству).

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Підсистема сприяє інформаційній підтримці кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом.

Ключові можливості:

 • кадровий облік;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників організацій;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством утримань і податків;
 • автоматичний розрахунок внесків на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування.
 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм з праці;
 • ведення військового обліку.

Облік виробництва

У конфігурації автоматизовані:

 • розрахунок собівартості продукції та послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, включаючи випуск продукції та послуг власним підрозділам,
 • облік переробки давальницької сировини.

Податковий облік

Передбачаються різні схеми оподаткування:

 • загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток і податку на додану вартість);
 • спрощена система оподаткування:
  • єдиний податок і податок на додану вартість;
  • єдиний податок без податку на додану вартість;
  • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Облік ПДВ

Конфігурація дозволяє створювати та реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них. Для контролю точності податкового кредиту, показаного при надходженні, ведеться паралельний бухгалтерському податковий облік запасів.

Методи ведення податкового обліку:

 • протягом звітного періоду (місяць) ведеться як «по відвантаженню». В кінці періоду регламентний документ дозволяє визначити суми податкових зобов’язань і податкового кредиту відповідно до необхідного методу (по першому з подій, по оплаті, по відвантаженню);
 • податкові зобов’язання і кредит розраховуються і фіксуються в системі при проведенні первинних документів відповідно до необхідного методу (за першою з подій, за оплатою, за відвантаженням).

Спрощена система оподаткування

З рішенням можливо реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку за спрощеною системою оподаткування, в книзі обліку доходів і витрат за єдиним податком.

Створення книги обліку доходів і витрат відбувається автоматично і для юридичних, і для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Формування регламентованої звітності

У конфігурації передбачені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики й державних фондів.

Можливе автоматичне експортування регламентованої звітності для податкових органів у формат, затверджений наказом Державної податкової служби України (у файли з розширенням XML).

Сервісні можливості

Інтегровані засоби роботи з електронною поштою

Наявні в конфігурації інструменти операції з електронною поштою сприяють оперативній роботі великої кількості служб і фахівців підприємства: підрозділів, що відповідають за роботу з клієнтами та постачальниками, збут, закупівлі й маркетинг, і т. д. Обробка електронних повідомлень відбувається в загальній взаємодії з іншими бізнес-процесами підприємства.

Ключові можливості:

 • реєстрація кореспонденції, призначення виконавців і контроль виконання; ведення історії листування за кожним контрагентом;
 • створення як індивідуальних, так і «публічних» (групових) поштових адрес і розмежування доступу до них для різних груп користувачів;
 • імпорт контактної інформації з поширених поштових клієнтів;
 • автоматичне відправлення листів за настанням запланованих подій (наприклад, нагадування про оплату);
 • організація розсилок електронних листів – групи адрес для розсилки можуть формуватися як вручну, так і автоматично за заданими користувачем критеріями (наприклад, за регіонами, видами діяльності контрагентів, посадам контактних осіб і т. д.);

Моніторинг і аналіз діяльності підприємства

Рішення має гнучку систему звітів для моніторингу і безперервного контролю більшості векторів діяльності підприємства.

Ключові можливості:

 • лінійні, ієрархічні та кросс-звіти;
 • підтримка угруповання;
 • розшифрування окремих елементів звіту (drill-down);
 • отримання даних в різних розрізах з необхідною конкретизацією, яку користувач може задавати самостійно;
 • збереження індивідуальних налаштувань для подальшого використання.

Рапорт керівнику

Завдяки механізму «Рапорт керівнику» можливе інформування керівництва про поточний стан справ на підприємстві, без надсилання запитів для того. Такі звіти включають: оперативний аналіз даних за різними показниками діяльності підприємства: за обсягом продажів, за дебіторською та кредиторською заборгованістю, за рухом грошових коштів у розрізі статей і т. д. Список показників налаштовується персонально для кожного з керівників різних служб компанії. Для кращого сприйняття у звітах розміщені графічні зображення інформації.

Інтеграція з іншими системами

Конфігурацію «Управління підприємством: Управління Торговим Підприємством для України» можливо використовувати спільного з іншими рішеннями системи «Управління підприємством: Підприємство 8», наприклад, «Управління підприємством: Управління торгівлею», «Управління підприємством: Зарплата й управління персоналом» та ін.

Також передбачено:

 • обмін інформацією з системами «Клієнт банку»;
 • завантаження курсу валют, класифікаторів з Інтернету;
 • обмін даними з іншими додатками через текстові файли, DBF-файли та XML-документи.