Управління виробничим підприємством

«Управління виробничим підприємством для України» – комплексне рішення для управління бізнесом, що відповідає концепції ERP (Enterprise Resource Planning). Продукт відображає фінансово-господарську сферу підприємства, охоплюючи основні бізнес-процеси. Містить набір інтерфейсів для користувачів з різними ролями та завданнями.

Рішення спрямоване на автоматизацію в комплексі управлінського, бухгалтерського та міжнародного обліку  великого підприємства.

Продукт акцентований на головних бізнес-процесах, автоматизація яких приносить ефективний результат.

Можливості:

 • для керівного складу – аналіз, планування та гнучке управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоспроможності;
 • для керівників підрозділів, менеджерів і співробітників виробничого відділу, збуту, постачання й іншої операційної діяльності – інструменти, що дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за потрібними напрямками;
 • для працівників облікових служб підприємства – інструменти для автоматизованого ведення обліку, що відповідає вимогам законодавства і корпоративним стандартам підприємства.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства (КРІ)

Конфігурація містить інструмент «Монітор ефективності», за допомогою якого можливо:

 • оперативно оцінювати головні показники діяльності;
 • вчасно помічати відхилення від плану, негативну динаміку, точки зростання;
 • детально розшифровувати показники (drill down).

Показники «Монітору ефективності» можна доповнювати відповідно до потреб і завдань конкретного підприємства або керівника. Також передбачається налаштування варіацій звіту за видами діяльності або по ділянках відповідальності керівників компанії.

Завдяки веб-клієнту «Управління підприємством: Підприємства 8» користуватись «Монітором ефективності» можна і поза офісом.

Звіти з показниками структури коштів, джерел фінансування та операційної діяльності:

 • Звіт про прибутки та збитки;
 • Аналіз оборотності активів і пасивів;
 • Аналіз дохідності та рентабельності фінансово-господарської діяльності;
 • Аналіз ефективності використання капіталу.

Управління фінансами

Для ефективного управління фінансами підприємства в рішенні узгоджені такі фінансові плани:

 • бюджет руху грошових коштів (БРГК);
 • бюджет доходів і витрат (БДВ);
 • прогнозний баланс;
 • оборотні бюджети для окремих підрозділів і для окремих видів діяльності підприємства.

Також конфігурація підтримує процеси:

 • планування та моделювання різних варіантів бюджетів;
 • збір та аналіз даних про фактичне виконання бюджетів;
 • контроль лімітованих показників бюджетів;
 • аналіз та оцінка прогнозного і поточного фінансового стану підприємства.

Аналітичні функції рішення надають можливість отримувати дані в масштабах всієї компанії.

Управління грошовими коштами 

З конфігурацією можливо оперативно планувати надходження і витрати фінансів компанії, вести облік фактичного руху грошових коштів на розрахункових рахунках і в касах. В системі формується платіжний календар.

Можливості:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрація планованих надходжень і витрат;
 • резервування грошей під майбутні платежі;
 • розміщення потреби в грошових коштах в очікуваних надходженнях;
 • контроль над здійснюваними платіжками;
 • формування необхідних первинних документів;
 • інтеграція з системами «клієнт-банк»;
 • можливість рознесення суми платіжного документа на кілька договорів/угод.

Взаєморозрахунки з контрагентами

Можливості:

 • фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією, і навпаки;
 • підтримка різних способів обліку заборгованості (за договорами, за угодами, за  замовленнями, за окремими господарськими операціями);
 • робота з комісіонерами і комітентами;
 • розрахунки будь-якою валютою;
 • контроль дебіторської заборгованості за сумою та числом днів заборгованості;
 • аналіз поточного стану та історії зміни за прогнозованою і фактичною заборгованостями.

Облік за національними та міжнародними стандартами

Бухгалтерський облік

Підсистема передбачає посилену автоматизацію формування бухгалтерської звітності, яка відповідає українському законодавству, і забезпечує ведення:

 • банківських та касових операцій;
 • обліку основних засобів і нематеріальних активів;
 • обліку матеріалів, товарів, продукції;
 • обліку витрат і розрахунок собівартості;
 • валютних операцій;
 • розрахунків з організаціями;
 • розрахунків з підзвітними особами;
 • розрахунків з персоналом по оплаті праці;
 • розрахунків з бюджетом.

Дозволяється бухгалтерський облік для декількох юридичних осіб в єдиній базі даних. Така можливість сприяє автоматизації підприємства з надто складною організаційною структурою. Для ведення регламентованого обліку кожної організації підприємства передбачається національний План рахунків.

Для контролю процедури закриття місяця та координації взаємодії відповідальних осіб застосовується механізм платформи «Бізнес-процеси», що надає можливості:

 • налаштування складу регламентних операцій за закриттям місяця;
 • налаштування складу регламентних документів, які повинні вводитися для регламентної операції;
 • призначення відповідальних за регламентну операцію;
 • перегляд стану процедури закриття місяця: виконані, поточні й невиконані регламентні операції;
 • скасування вже виконаних регламентних операцій.

Рішення інтегроване з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт» (СЕЗ). З таким сервісом дозволяється безпосередньо з даних інформаційної бази «Управління виробничим підприємством»:

 • сформувати і відправити регламентовану звітність в різні державні органи, отримати квитанцію про доставлення звіту за призначенням;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати та підписати електронним цифровим підписом (ЕЦП);
 • зберегти на електронних носіях;
 • реєструвати податкові документи в Єдиному державному реєстрі податкових накладних та отримувати інформацію про зареєстровані там вхідні податкові документи;
 • обмінюватися податковими документами з контрагентами в електронному вигляді.

Для користувачів надається вибір варіантів використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або «FREDO Звіт».

Інтеграція «FREDO Звіт» з типовими рішеннями надає можливість передавати дані облікових систем без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів «FREDO Звіт» безпосередньо в інформаційній базі «Управління підприємством».

Податковий облік

З рішенням передбачається автоматичний облік основних податків (Податок на прибуток, ПДВ, Єдиний податок і т. д.), а також ведеться облік податкових різниць, що відповідає Податковому кодексу України. Податкова декларація створюється з податку на прибуток.

Можливості:

 • автоматичне визначення суми оподаткованої бази («першої події») для обліку з ПДВ;
 • формування і реєстрація всіх необхідних податкових документів,
 • ведення реєстру податкових накладних;
 • контроль використання запасів у оподаткованих ПДВ операціях, при купівлі яких нараховується податковий кредит;
 • ведення обліку Єдиного податку для підприємств та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності;
 • реєстрування Господарських операцій платників Єдиного податку у Книзі обліку доходів і витрат, що формується автоматично.

Для заповнення представлені форми декларацій за іншими податками та формами статистичної звітності.

Облік за міжнародними стандартами

Конфігурація має окремий План рахунків, який може налаштовуватись користувачем. Такий план передбачає:

 • трансляції (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку за правилами, які легко налаштовуються;
 • паралельного ведення обліку за національними та міжнародними стандартами на дільницях, де стандарти допускають істотні відмінності в класифікації та оцінці активів і витрат;
 • проведення власних регламентних документів (це може бути нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і т. д.), а також коригування в «ручному» режимі;
 • комплект звітності за МСФЗ, що заповнюється автоматично.

Можливості:

 • зменшення трудовитрат на ведення обліку за міжнародними стандартами, завдяки використанню даних бухгалтерського обліку;
 • полегшення звірки даних національного бухгалтерського обліку та обліку за міжнародними стандартами (перед підготовкою звітності за МСФЗ);
 • налаштування підсистеми для обліку та складання фінансової звітності за іншими закордонними стандартами, включаючи US GAAP.

Планування та прогнозування

Ключові можливості:

 • спеціалізований інструмент «Помічник планування»
 • сценарний підхід формування планів;
 • можливість відобразити альтернативні варіанти розвитку економічної ситуації й обрати оптимальне рішення;
 • планування «від досягнутого»;
 • оперативно одержувані фактичні облікові дані використовуються для план-фактного аналізу відхилень.

Управління виробництвом

Управління даними про вироби

Конфігурація формує єдину базу нормативно-довідкової інформації для планування виробництва та обліку випуску виробленої продукції, і містить:

 • номенклатуру;
 • специфікацію номенклатури;
 • технологічні операції;
 • технологічні карти виробництва;
 • робочі центри;
 • графіки роботи.

Для кожної комплектуючої специфікації можна задавати розрахункову або фіксовану величина її споживання (норматив).

Процес виготовлення виробу подається в технологічній карті виробництва, яка визначає склад і послідовність виконання технологічних операцій на робочих центрах. Для кожної технологічної операції задається нормативний час виконання і розцінка для розрахунку відрядної оплати праці працівників.

Формування узагальненого плану виробництва

Узагальнений план виробництва відображає обсяг виробництва в розрізі номенклатурних груп. Формується узагальнений план на основі плану продажів і/або уточнених планів виробництва. Контролюють розроблені плани у кількох розрізах:

 • за проектами;
 • за підрозділами і менеджерами;
 • за номенклатурними групами або окремими номенклатурними позиціями.

Для планування потреби в ресурсах передбачає:

 • формування таблиць споживання і доступності основних (ключових) видів ресурсів при виробництві номенклатурних груп і окремих видів номенклатури;
 • контроль узагальненого плану виробництва на відповідність обмежуючим факторам, наприклад, зведеної доступності основних (ключових) ресурсів;
 • облік доступності ключових ресурсів.

Управління обслуговуванням і ремонтами устаткування

Види та можливості технічного обслуговування:

 • огляди;
 • профілактичне обслуговування;
 • профілактичні ремонти;
 • регламентні роботи;
 • аналіз стану обладнання для виявлення позицій, які потребують ремонту;
 • автоматичне планування обслуговування.

Позмінне планування виробництва

Позмінний план виробництва складається з даних календарного плану виробництва, надаючи можливості:

 • планування з урахуванням доступності виробничих потужностей;
 • формування детального план-графіка виробництва і технологічних операцій,  з урахуванням часу транспортування між складами та підрозділами;
 • створення графіка завантаження виробничих потужностей (діаграма Ганта) і потреби виробництва в сировині та комплектуючих;
 • генерації змінно-добових завдань.

Результати планування стають підґрунтям для контролю та аналізу відхилень при здійсненні виробничих операцій.

Виробництво і випуск продукції

Для порівняння з даними плану та прийняття до обліку інформаційна система відображає:

 • незавершене виробництво (напрацювання);
 • випуск напівфабрикатів і продукції за зміну;
 • кількість матеріалів, витрачених протягом зміни та/або на конкретний випуск;
 • технологічні параметри виробництва;
 • поворотні відходи, оприбутковані на склад з виробництва;
 • розподіл прямих витрат на випуск продукції: матеріальні витрати і зворотні відходи – у кількісному вираженні, технологічні операції та інші витрати – у вартісному вираженні;
 • реалізація послуг виробничого характеру зовнішнім замовникам;
 • надання послуг (виконання робіт) для власного споживання. 

Облік витрат і розрахунок собівартості

Фактичні виробничі й невиробничі витрати підприємства враховуються в необхідних розрізах  у вартісному та натуральному вимірі.

Додатково застосовується:

 • оперативний кількісний облік матеріалів у незавершеному виробництві (НЗВ);
 • облік браку у виробництві і на складах;
 • облік переробки давальницької сировини;
 • облік робіт стороннього переробника.

Можливості інструментів розрахунку собівартості:

 • отримати попередню сумову оцінку собівартості випуску протягом звітного періоду;
 • використовувати різні способи розподілу витрат;
 • виконати розрахунок фактичної собівартості випуску продукції в кінці звітного періоду;
 • вести облік витрат і розрахунок собівартості за ітераційною моделлю або з використанням розширеної аналітики;
 • аналізувати структуру собівартості випуску.

Управління запасами й складами

Ключові можливості:

 • визначення структури запасів;
 • формування облікових параметрів кожної номенклатурної позиції (кілька одиниць виміру, характеристики, серії та інші параметри);
 • деталізація розташування матеріалів і товарів на складі за місцями зберігання;
 • формування повної вартості придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), включно з обліком ВМД і транспортних витрат;
 • ведення відокремленого обліку;
 • використання спеціалізованого устаткування: сканерів штрих-кодів, терміналів збору даних, електронних ваг, технології RFID (Radio Frequency Identificatio- радіочастотна ідентифікація) та ін.;
 • інвентаризація залишків товарно-матеріальних цінностей;
 • застосування ордерної схеми руху товарно-матеріальних цінностей.

Управління продажами

Функціональні можливості конфігурації:

 • підтримка оптових продажів продукції і товарів зі складу і під замовлення;
 • резервування товарів на складах та розміщення замовлень покупців у замовленнях постачальникам і у виробничих замовленнях;
 • отримання інформації про хід виконання замовлень покупців, про розміщення замовлень у виробництві й хід їх виконання;
 • реалізація цінової політики відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку:
 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів і постачальників;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів;
 • використання накопичувальних знижок за дисконтними картками;
 • контроль за дотриманням співробітниками встановленої цінової політики;
 • організація комісійної та роздрібної торгівлі.

Управління закупками

Скорочення додаткових витрат при закупці

Інструменти рішення:

 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах і матеріалах;
 • планування закупок на основі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • складання графіків постачань і графіків платежів;
 • підбір оптимальних постачальників товару за надійністю (історія постачань, критерії терміновості виконання замовлень, умови доставки);
 • оформлення замовлень постачальникам і відслідковування їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами постачання;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальника.

Управління відносинами з клієнтами (CRM)

Можливості рішення:

 • зберігати контактні дані контрагентів і їх співробітників, історію взаємодії з ними;
 • налаштовувати автоматичні повідомлення для співробітників про майбутні контакти з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • фіксувати дані про постачальників: умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатура і ціни товарів що поставляються;
 • реєструвати всі звернення потенційного покупця і надалі аналізувати відсоток залучення клієнтів;
 • аналізувати причини зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Поділ покупців з використанням інтегрованого ABC (XYZ) – аналізу:

 • на класи залежно від частки клієнта у виторзі або прибутку компанії: важливі (А-клас), середньої важливості (В-клас), низької важливості (С-клас);
 • за статусами: потенційний, разовий, постійний, втрачений;
 • за регулярністю закупівель: стабільні (Х-клас), нерегулярні (Y-клас), епізодичні (Z-клас).

Завдяки такій сегментації оптимально розподіляється і організовується робота  співробітників, відповідальних за продажі й обслуговування клієнтів. 

Інструменти роботи з електронною поштою у складі «Менеджера контактів» інтегровані в єдину базу даних системи, що сприяє обробці електронної кореспонденції у зв’язці з іншими бізнес-процесами підприємства. «Менеджер контактів» надає можливість відстежувати поточний стан виконуваних замовлень. 

Оцінити роботу менеджерів дозволяється за:

 • обсягом продажів і принесеного прибутку;
 • коефіцієнтом утримання покупців;
 • кількістю виконаних замовлень;
 • кількістю контактів з покупцем;
 • повнотою заповнення бази даних контактною інформацією.

Управління персоналом (HRM) і розрахунок зарплати

Для ефективної роботи підприємства функціонал рішення «Управління виробничим підприємством» спрямований на організацію ефективної кадрової політики підприємства, що дозволяє:

 • планувати потребу в персоналі;
 • вирішувати задачу із забезпечення бізнесу кадрами: підбір, анкетування, атестація;
 • вести кадровий облік і аналізувати кадровий склад;
 • зберігати персональні дані про кандидатів та співробітників як про фізичних осіб;
 • укладати та вести трудові договори з кожним співробітником організації;
 • планувати зайнятість співробітників;
 • формувати графік відпусток;
 • вести табель обліку робочого часу;
 • контролювати професійне навчання співробітників;
 • аналізувати рівень і причини плинності кадрів;
 • управляти фінансовою мотивацією співробітників з використанням ключових показників діяльності (KPI) як окремого співробітника, так і підприємства в цілому;
 • отримувати різноманітні форми звітності.

Розрахунок зарплати

У рішенні автоматизовано весь комплекс розрахунків з персоналом.

Підтримуються основні форми оплати праці: погодинна; погодинно-преміальна; відрядна; відрядно-преміальна.

Формуються документи на виплату зарплати.

Підтримується перерахування зарплати на карткові рахунки працівників.

Результати розрахунку зарплати відображаються з необхідним ступенем деталізації: розрахунок управлінської зарплати – в управлінському обліку; розрахунок регламентованої зарплати – в регламентованому обліку.

Побудова територіально-розподілених систем

Механізм управління розподіленими інформаційними базами платформи «Управління підприємством: Підприємство 8» забезпечує роботу конфігурації з територіально-рознесеними базами даних, які поєднані в багаторівневу ієрархічну структуру. Це дозволяє бачити повну картину роботи підприємств мережевої або холдингової структури й оперативно приймати необхідні рішення.