BAS Бухгалтерія КОРП

«BAS Бухгалтерія КОРП» – фаховий інструмент для здійснення бухгалтерського і податкового обліку. Допоможе розв’язати питання підготовки та здачі обов’язкової регламентованої звітності з розширеними можливостями обліку, а також підготовки та реєстрації податкових документів.

«BAS Бухгалтерія КОРП» містить розширений функціонал у питаннях розрахунку зарплат, якого потребують організації зі складним розрахунком заробітної плати.

Кадровий облік

 • робочого часу,
 • використання відпусток,
 • наказів про прийом, переведення, звільнення,
 • ведення штатного розкладу, розрахунок планового ФОП,
 • стажу,
 • військового обліку.

Розрахунок заробітної плати

 • Оплата за окладом, індексація, прості доплати;
 • Розрахунок та облік податків та внесків;
 • Оплата за середнім заробітком (лікарняні, відпустки тощо);
 • Розрахунок утримань (аліменти, виконавчі листи тощо);
 • Облік розрахунків з ФСС;
 • Оплата роботи за договорами ЦПХ;
 • Складні формули розрахунку, відрядний заробіток, понаднормові, оплата за роботу вночі, нарахування в натуральній формі тощо.

Облік «від документа» і типові операції

 • Введення документів конфігурації, які відповідають первинним бухгалтерським документам.
 • Можливе безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення бухгалтерських проводок є можливість застосовувати типові операції, що являють собою простий інструмент автоматизації, який швидко і легко налаштувати.

Ведення діяльності кількох організацій

За допомогою «BAS Бухгалтерія КОРП» реально вести податковий і бухгалтерський облік кількох, пов’язаних між собою, організацій у спільній базі. У такий спосіб можна застосовувати загальні списки товарів, співробітників, складів (місць зберігання), ділових партнерів, і, водночас, обов’язкову звітність формувати окремо.

Товарно-матеріальні цінності

 • за середньою собівартістю:
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO):
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка торгової націнки (для роздрібної торгівлі).

Складський облік

Оцінка товарів у «BAS Бухгалтерії КОРП» проводиться за одним з двох можливих варіантів обліку – кількісним чи кількісно-сумовим. За необхідності, складський облік можна відключити.

Торговельні операції

 • Автоматизація надходження і реалізації товарів і послуг.
 • Виписка рахунків на оплату, оформлення накладних і податкових накладних.
 • Нарахування акцизного податку з реалізації підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.
 • Автоматизація відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.
 • Спрощення відображень операцій надходження і реалізації шляхом підтримки застосування різних типів цін: «закупівельної», «гуртової», «дрібногуртової», «роздрібної» та інших.

Облік комісійної торгівлі

Облік комісійної торгівлі автоматизовано і щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), і щодо переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Можна відразу провести розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди під час формування звіту комітенту, або реєстрації звіту комісіонера.

Облік операцій з тарою

Автоматизація операції з обліку зворотної багатооборотної тари з урахуванням специфіки оподатковування операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Банківські та касові операції

 • Обчислення готівкових, безготівкових, а також валютних операцій.
 • Підтримка введення і друку платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів.
 • Автоматизація операцій розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами.
 • Внесення готівки на розрахунковий рахунок, отримання готівки за грошовим чеком.
 • Купівля /продаж іноземної валюти.
 • Виплати/перерахування заробітної плати.
 • Автоматизація поділу суми платежів на оплату й аванс.
 • Перерахування податків і внесків із заробітної плати.

Розрахунки з контрагентами

Можливість ведення обліку розрахунків у гривнях та іноземній валюті (розрахунок курсових різниць для таких операцій відбувається автоматично).

Розрахунки з контрагентами відбуваються за договором, або із вказівкою конкретних розрахункових документів.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані операції: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація, переоцінка (для основних засобів).

Для малоцінних активів – операції передачі до експлуатації та списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю протягом місяця. А розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції та наданих послуг – наприкінці місяця.

Можливий складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їхньої собівартості.

Зарплата та кадровий обік

 • робота з персональними даними співробітників;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу за різними обліковими методами;
 • розрахунок заробітної плати персоналу за різними системами оплати;
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати (зведеної й персоніфікованої) та інше.

Підтримка різних схем оподаткування

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб.

Облік ПДВ

 • Реєстрація всіх необхідних податкових документів.
 • Визначення сум першої події, податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Податковий облік з податку на прибуток

 • Нарахування податкової амортизації необоротних активів.
 • Автоматизація створення «Декларації з податку на прибуток».

Єдиний податок

 • Можливість реєструвати доходи і витрати юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.
 • Автоматизація формування «Книги обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності» та «Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб».

Операції закінчення періоду

Автоматизація переоцінки валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інше.

Стандартні бухгалтерські звіти

Користувач отримує набір стандартних звітів, серед яких: оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Експрес-перевірка обліку

Можливість отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних у будь-який момент.

Групи перевірок:

 • положення облікової політики,
 • аналіз стану бухгалтерського обліку,
 • операції по касі,
 • облік ПДВ,
 • облік виробничих операцій,
 • визначення фінансових результатів.

Звіти експрес-перевірки містять коментарі на рахунок предмета контролю, результату перевірки, можливих причин помилок та рекомендації щодо їх виправлення.

Регламентована звітність

«BAS Бухгалтерію КОРП» містить обов’язкові звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам.

Для цього відбувається інтеграція з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт». З цим сервісом можна:

 • формувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • вести контроль заповнення та виконувати друк документів;
 • шифрувати та ставити ЕЦП;
 • відправляти звіти до контролюючих органів з отриманням квитанції про доставлення звіту за призначенням та інше.

Можливість вибору підсистеми регламентованої звітності: традиційної чи засобами сервісу «FREDO Звіт».