BAS Управління холдингом

«BAS Управління холдингом» – інструмент ефективної автоматизації роботи керівних компаній та фінансових служб бізнес-одиниць холдингів, які різняться з точки зору галузевої належності або експлуатованих ІТ-систем.

Бюджетування

Можливості:

 • самостійно визначати перелік необхідних класифікаторів, аналітик, показників, розробляти бюджетні моделі й комплекти звітності різного призначення;
 • прогнозувати динаміку показників, використовуючи різні варіанти розрахунку, консолідації та розподілу показників, а також функції «ковзного планування» і «планування від досягнутого», швидко формувати необхідні бюджети.
 • регламентувати бюджетний процес і розподіляти відповідальність між його учасниками, використовувати маршрути погодження бюджетів будь-якої складності;
 • автоматично повідомляти про перебіг процесу узгодження причетних до нього співробітників;
 • скоротити терміни, підвищити якість планування і оперативного аналізу виконання бюджетів;
 • комбінувати одноперіодну і багатоперіодну форму «Примірник звіту» і універсальну «Зведену таблицю».

Переваги багатоперіодної форми «Примірник звіту»

 • можливість вводити, коментувати, узгоджувати дані на весь горизонт планування,
 • введення даних по одному ЦФВ і сценарію,
 • можливість виведення порівняльної інформації за довільним ключовим виміром,
 • актуалізація бюджетів за даними оперативного планування і встановлення лімітів на підставі показників бюджетування.

Інвестиційні проекти

Рішення автоматизує весь цикл інвестиційного проекту – від народження ідеї до повного завершення. З підсистемою можна визначити програми взаємопов’язаних проектів, вказати відповідальних, терміни й ресурси, що використовуються.

Проект здійснює глобальну аналітику управлінського обліку і надає можливість вести бюджетування проектів максимально точно.

Система дозволяє визначити критерії порівняння альтернативних проектів, порівняти їх і додати до інвестиційної програми найоптимальніші з них. Візуалізувати сукупну інформацію про проект, зокрема, допомагають діаграма Ганта і діаграма послідовності.

Лімітування та «фабрика платежів»

Лімітування, «фабрика платежів», Казначейство

Лімітування визначається на етапі планування і є доступним для трьох бюджетів: БДВ, БРГК, бюджету руху ресурсів.  

З підсистемою «Централізоване казначейство» можна детально спланувати грошові потоки, керувати миттєвою і короткостроковою ліквідністю, об’єднати централізовану і децентралізовану моделі управління фінансами холдингу.

Удосконалена ергономіка платіжного календаря дозволяє провести прогноз «що, якщо?», переслати електронною поштою результати моделювання. Покращити прогноз ліквідності допомагає імовірнісна модель планування потоків.

Прості правила обмеження платежів налаштовуються миттєво завдяки директиві заборони/дозволу платежів

Рішення «BAS Управління холдингом» дозволяє більше результативна розв’язувати питання заборгованості, кредитних, валютних і процентних ризиків в умовах високої волатильності ключових макроекономічних  показників. 

Казначейство

Платіжний календар включає опціональне відображення оборотів і прострочених платежів, перевірку джерел інформації для оцінки фінансових потоків і горизонту планування, стрес-тестування втрати ліквідності.

Інструменти для хеджування валютних і процентних ризиків:

 • розрахунковий валютний форвард,
 • процентний валютний форвард,
 • процентний своп,
 • валютно-процентний своп.

Ключові можливості:

 • Автоматизація реєстрації кредитних рейтингів контрагентів, присвоєних рейтинговими агентствами.
 • Управління наявним рівнем заборгованості, оперативне визначення розходжень між графіками платежів і нарахувань та формування заявок на платежі.
 • Відстеження рівня заборгованості дебітора, автоматизація нагадування про наближення дати оплати.

Централізоване управління закупівлями та управління договорами

Підсистема розрахована на територіально-розподілені групи компаній, бізнес-одиниці яких керуються в роботі різними системами управління закупками. З ефектом масштабу досягається зниження витрат на закупки.

Можливості:

 • агрегування потреби в матеріальному забезпеченні бізнес-одиниць,
 • автоматизації тендерних програм,
 • виконання та контроль централізованих закупівель,
 • автоматизація повного життєвого циклу договору.

На основі додаткових угод зручно управляти змінами умов договорів. Такі додаткові угоди погоджуються з допомогою підсистеми узгодження «BAS Управління холдингом».

Дозволений контроль лімітів внутрішньогрупового запозичення, встановлених рамковими угодами.

Облік та звітність за МСФЗ

Рішення підтримує облік за МСФЗ у двох моделях: транзакційної й трансформаційної.

Для обох варіантів обліку автоматизовано велика кількість операцій, пов’язаних з веденням паралельного обліку, що, як правило, відрізняються від облікової політики НП(С)БО:

 • основні засоби;
 • нематеріальні активи;
 • активи, призначені для продажу;
 • біологічні активи;
 • кредити та позики отримані;
 • позики видані та депозити;
 • фінансові інструменти, які обліковуються за справедливою вартістю (цінні папери, похідні фінансові інструменти);
 • лізинг отриманий і виданий;
 • дебіторська заборгованість (резерв та облік за справедливою вартістю);
 • резерв по запасах;
 • резерв по судових претензіях;
 • нарахування доходів і витрат без підтвердних документів;
 • закриття періоду, включаючи розрахунок собівартості, відкладених податків, реформацію балансу;
 • елімінаційні коригування, включаючи розрахунок і елімінацію нереалізованої маржі в активах групи;
 • облік інвестицій, придбання/вибуття бізнесу, визнання гудвілу;
 • консолідаційні поправки.

Можливості інструменту «швидкого закриття»:

 • Портал нарахувань доходів і витрат – відображення в обліку операцій без підтверджуючих документів і їх порівняння з фактичними документами наступного періоду.
 • «Подвійне закриття», тобто закриття періоду МСФЗ раніше НП(С)БО.
 • Звірка в режимі «Кожен з кожним», що надає можливість вагомо знизити навантаження на керівну компанію і дочірні суспільства, відрегулювати розбіжності і прискорити процес звірки.

Система містить пакет індивідуальної та консолідованої звітності, а також майстри класифікації фінансових інструментів і договорів оренди.

Інтеграційні можливості

З рішенням передбачаються сценарії інтеграції з застосуванням інструментів, що допомагають отримати дані як із зовнішніх інформаційних систем на платформі «Управління підприємством», так і за допомогою стандартних OLE DB провайдерів з інших джерел.

Універсальні процеси

Автоматизація міжфункціональних і крос-системних бізнес-процесів:

 • отримання даних із зовнішніх інформаційних систем і генерації нових об’єктів в них,
 • автоматичне погодження і відхилення об’єктів,
 • розсилка повідомлень і нагадувань, та інше.

Функція узгодження відповідним листом дозволяє візувати документи, використовуючи будь-який (наприклад, мобільний) поштовий клієнт, не заходячи до рішення.

Управління станами автоматизує життєвий цикл будь-якого об’єкта.

Універсальна фінансова звітність

Система допоможе оперативніше подолати «останню милю фінансової звітності» – від вихідних аналітичних таблиць в рішенні до відправлення споживачам файлу з формами звітності МСФЗ/бюджетної кампанії, та їхнім аналізом (відомий ще як MD&A). 

Комплекс засобів включає:

 • зручні можливості для підготовки наочного бланка звіту;
 • наочний висновок порівняльної інформації інших аналітичних зрізів і похідних показників (відхилень, довільних виразів);
 • багатосторінкове уявлення примірника звіту з можливістю докладного аналізу фінансової інформації кожної сторінки;
 • інструменти управління процесом підготовки звітності, погодження та коментування показників фінансової звітності, що дозволяють організувати ефективні комунікації співробітників;
 • динамічні фільтри і контрольні співвідношення, що допомагають виявити помилки у звітності не тільки на рівні синтетичних показників, але і на рівні їх аналітичних розкриттів.

Інструменти для управління ризиками

Система поєднує різні інструменти управління ризиками, що містить:

 • процедури ідентифікації та попередньої оцінки довільних ризиків;
 • функції планування контрольно-попереджувальних заходів для зниження можливого збитку і ймовірності реалізації ризикових подій;
 • облік інцидентів та план реакції на них;
 • наочні інструменти інтерпретації шкоди від ризиків в даних план-фактного аналізу;

Підсистема дозволяє застосовувати в компанії комплекс засобів підтримки прийняття рішень з урахуванням найімовірніших ризиків і можливостей.

Бізнес-аналіз

Рішення містить багатоетапний аналіз накопленої інформації. Всі дані подаються у зрозумілих графічних зображеннях (дашборди, панелі індикаторів). Основні функції бізнес-аналізу: факторний аналіз, аналіз чутливості, моделювання «що, якщо?», зворотний розрахунок вихідних показників, оптимізація цільового показника та інші.